• HABERLER-1 (COVİD-19 SALGINI VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMALARI)

  1) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 53618064/01.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; OKS Belgesi Süreleri bitenlere resen 90 gün ek süre tanımlandığı konulu yazıda özetle; …Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında,

  i)onaylanmış kişi statü belgesi sahibi kişilerden 31.03.2020 tarihi itibarıyla belge süresi henüz dolmamış olan ancak 30.06.2020 tarihine kadar süreleri dolacak olan statü belgeleri için herhangi bir talep şartı aranmaksızın 90 gün ilave süre tanınmış olduğu, buna ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin gümrük idaresi tarafından yapılacağı,

  ii) Söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de uygulanması gerektiği Belirtilmiştir.

  2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 53670102/03.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; Dava sürelerinin durması konulu yazıda özetle; ….Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 31080/26.03.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7226 Sayılı Kanunu’nun geçici birinci maddesinde yer alan, “Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, ... itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur.” Hükmünün 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 197/2 ve 231/2. maddesindeki gümrük vergileri ile gümrük vergileri alacağına bağlı para cezalarının zamanaşımı süresini kapsamadığı (menfi) belirtilmiştir.

  3) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 53772888/09.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; 7200 Rejim Kodlu Antrepo Beyannameleri İle Gümrüksüz Satış Mağazalarına alınan eşya konulu yazıda özetle, …… Gelir İdaresi Başkanlığının 02/4/2020 tarihli ve 42487 sayılı (53669190 barkodlu) yazıya atfen gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere serbest dolaşımda olan günlük ve süreli yayınların 7200 rejim kodlu antrepo beyannamesi ile mağazalara alınmasına ilişkin antrepo beyannamelerinde Damga Vergisi tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

  4) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 53889966/15.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; Menşe Belgeleri ve Sonradan Kontrolü konulu yazıda özetle, …..Covid-19 salgını nedeniyle,

  i) A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülkelerin idarelerince mücbir sebep nedeniyle sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyidlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesinin uygun bulunduğu,

  ii) Aynı şekilde, Bölge Müdürlüklerince halihazırda yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olan sonradan kontrol taleplerine yurtdışı idareler tarafından verilecek yanıtlara ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen cevap verme süresine ilave olarak 6 aylık bir süre daha tanınması (örneğin normal süre 10 ay ise ek olarak verilecek 6 aylık bir süreyle beraber toplam 16 ay olacak) gerektiği

  Belirtilmiştir.

  5) Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 53889533/15.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; Menşe ve Dolaşım Belgeleri konulu yazıda özetle, …..Covid 19 salgını nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş/edilecek beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), AB'ye üye ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen;

  i) A.TR Dolaşım Belgelerinin,

  ii) EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgelerinin,

  iii) AB üyesi ülkeler haricinde kalan diğer Serbest Ticaret Anlaşması/Tercihli Ticaret Anlaşması ortağımız olan ülkelerden veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden faydalanan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen menşe ispat belgelerinin,

  “ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler” olarak kabul edilmesi, teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi

  iv) Aynı şekilde, tüm ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu eşyaya ilişkin menşe şahadetnameleri bakımından, gümrük idarelerimize ibraz edilmeleri gerektiği hallerde, yukarıda belirtildiği üzere sonradan ibraz edilmeleri şeklinde işlem tesis edilmesi ve herhangi bir teminat alınmaması gerektiği belirtilerek;

  - 30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için BİLGE Sisteminde "sonradan verilecek" anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesi,

  - Beyannamede “S” ibaresinin seçilmesi ile birlikte ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması, - “fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüde kalan beyanname için söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere)getirilmesi,

  - 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesinin uygun bulunduğu

  Belirtilmiştir.